PRAVILA O ZAŠTITI LIČNIH PODATAKA

Integral Edu d.o.o. jeste društvo s ograničenom odgovornošću, registrovano pod matičnim brojem 21391522 u APR Beograd, s poslovnom adresom u Kneza Mihailova 30, 4. Sprat, 11000 Beograd (Stari Grad), PIB 110828045.

 

Kao predmet poslovanja Društvo ima registrovane sledeće delatnosti:

 • učenje stranih jezika
 • usluge prevođenja
 • organizovanje sajmova, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložbi, seminara, kurseva i tribina
 • kupovina i prodaja robe
 • obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inostranom tržištu
 • zastupanje inostranih kompanija
 • istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnjenja
 • savetovanje u vezi sa poslovanjem i upravljanjem
 • promocija (reklama i propaganda)
 • usluge informacionog društva
 • štampanje časopisa i dr. periodičnih publikacija, knjiga i brošura, reklamnih kataloga, prospekata i dr. štampanih oglasa, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i dr. štampanih komercijalnih publikacija
 • izdavačka delatnost
 • delatnost javnog putnog prevoza putnika ili tereta u unutrašnjem putnom saobraćaju
 • prevoz putnika u unutrašnjem putnom saobraćaju
 • prevoz za vlastite potrebe
 • delatnost turističke agencije 

 

Integral Edu d.o.o obrađuje informacije, među kojima su i lični podaci. Ova pravila i smernice imaju za dužnost da obaveste o načinu na koji se obrađuju lični podaci i koja su prava osoba čiji se lični podaci obrađuju.

 

Zaštita ličnih podataka naših korisnika od velike je važnosti za nas. Integral Edu d.o.o obrađuje lične podatke u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i sa Opštom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679 („GDPR“). S objavom ovih Pravila nastojimo da budemo što jasniji, određeniji i transparentniji o načinu na koji obrađujemo lične podatke naših korisnika.

 

1.Vrste ličnih podataka koje obrađuje Integral Edu d.o.o

Integral Edu d.o.o  obrađuje lične podatke koje su dobrovoljno dali korisnici, a to su: ime i prezime, datum rođenja, pol, OIB, državljanstvo, broj telefona, imejl adresa, mesto rođenja, adresa, trenutna obrazovna ustanova i razred ili godina pohađanja iste, informacije o vannastavnim aktivnostima, položeni jezični sertifikati, nivoi poznavanja stranih jezika, željene studije ili obrazovni program ili smer, željena zemlja nastavka obrazovanja i godina početka ili završetka obrazovanja, audio i video zapisi, prilozi ugovorima koji uključuju ali ne moraju isključivo biti biografije, motivaciona pisma, kopije ličnih karata i/ili pasoša, zdravstveni podaci i finansijski podaci o korisnicima i njihovim roditeljima ili starateljima. Detaljne informacije o različitim vrstama podataka koje se prikupljaju i obrađuju moći ćete da pronađete prilikom obavljanja određene aktivnosti (uključujući i onlajn aktivnosti) kada ćete te podatke dati Integral Edu d.o.o

 

 2. Pravila o kolačićima (COOKIES)

Naše onlajn usluge i proizvodi koriste tzv. kolačiće i pikselne oznake. Kolačići ne štete računaru osobe koja ga koristi. To su male konfiguracione datoteke koje nam pomažu da naše onlajn usluge budu pristupačnije, efikasnije i sigurnije. Osim toga, kolačići služe za implementaciju određenih korisničkih funkcija. Svaki korisnik internet pretraživača može da podesi svoj internet pretraživač tako da ne čuva kolačiće ili da izbriše prethodno sačuvane kolačiće. Za aktiviranje tih funkcija potrebno je obratiti se proizvođaču internet pretraživača. Ukoliko koristite internet pretraživač koji ne podržava funkcije upravljanja kolačićima ili brisanja istih, Integral Edu d.o.o nije odgovoran za to. U slučaju da onemogućite čuvanje određenih kolačića ili izbrišete već sačuvane određene kolačiće, postoji mogućnost da onlajn usluge i proizvodi neće ispravno raditi.

Naše onlajn usluge i proizvodi koriste sesije kolačića koje se automatski brišu nakon što se zatvori internet pretraživač. Ponekad se koriste tzv. trajni kolačići koji ostaju na vašem uređaju dok ne isteknu ili dok ih korisnik sam ne obriše. Ti kolačići nam dopuštaju da prepoznamo određeni internet pretraživač prilikom sledeće posete stranici. Za detalje o kolačićima trećih strana poput Gugla i sl. molimo vas da se informišete u njihovim Pravilima i politikama privatnosti.

 

3. Ciljevi obrade podataka

Lične podatke koje nam klijenti daju Integral Edu d.o.o obrađuje i koristi isključivo u svoje svrhe. To naročito uključuje:

 • Podnošenje prijava za različite vrste obrazovanja (srednjoškolsko obrazovanje; jezičke kurseve; visoko obrazovanje; osnovne, master ili doktorske studije; pripremne programe; učenje na daljinu itd.) kao i za učestvovanje na različitim događajima koje organizuje i Integral Edu d.o.o, koji uključuju ali ne moraju biti samo događaji koji promovišu obrazovanje u inostranstvu, seminari, kursevi, konkursi, takmičenja i dr., prijave kao i dokumentaciju korišćenu tokom prijave koja sadrži lične podatke klijenata (npr. biografiju, diplome, sertifikate, kontakt detalje i sl.) Integral Edu d.o.o čuva najduže 5 godina od trenutka do kojeg se donesu (ukoliko zbog pravnih razloga taj period nije duži ili kraći), s mogućnošću da se dokumenti povremeno pregledaju, ukoliko klijent nije podneo prigovor o čuvanju podataka. Ukoliko je klijent osoba mlađa od 16 godina, potrebno je izričito dopuštenje od roditelja ili staratelja za prikupljanje i obradu podataka maloletnika;
 • Sklapanje ugovora – podaci potrebni za sklapanje i izvršavanje usluga opisanih u ugovoru kao i ostali pravno potrebni podaci (u zavisnosti od vrste ugovora). Lični podaci klijenata čuvaju se u skladu sa zakonom na maksimalni rok od 5 godina.
 • Ispunjavanje kontakt formulara – ukoliko klijent ispunjava kontakt formular, podaci koje klijent pruži na formularu, uključujući kontakt detalje, koriste se isključivo za obradu upita i čuvaju se kako bi se formular ponovo mogao koristiti ako iskrsnu dodatna pitanja ili sumnje. Lični podaci klijenata biće sačuvani za obradu upita i sačuvani u skladu za zakonom na maksimalni rok od 5 godina ukoliko ne postoji zakonska prepreka za to.
 • Ostalo 

 

4. Deljenje ličnih podataka

U određenim slučajevima Integral Edu d.o.o može podeliti određene lične podatke strateškim i/ili ugovornim partnerskim institucijama. U slučajevima da Integral Edu d.o.o deli informacije s trećim stranama, izvršena je provera tih institucija o dovoljnom nivou zaštite podataka te su podaci naših klijenata takođe poverljivi i za te treće strane.

U zavisnosti od vrste usluge koja je ugovorena (poziv, poruka, informacija itd.), lični podaci naših klijenata mogu biti podeljeni s trećim stranama kako bi se mogla izvršiti ugovorna usluga (prevodilačke agencije, univerziteti, agencije za zajmove i slično).

Takođe, lični podaci moraće biti podeljeni kako bi se ispunili određeni zakonski zahtevi ili kako bi se ostvarila određena prava i beneficije. Integral Edu d.o.o moraće da podeli lične podatke korisnika ukoliko to bude zahtevalo pravosudno telo u Srbiji ili van nje. Lični podaci biće podeljeni i ako dođe do situacije u kojoj je ugrožena nacionalna sigurnost, ukoliko treba obavestiti policiju ili nadležna tela, ili ukoliko je to pitanje od nacionalnog interesa.

Ako dođe do situacije u kojoj Integral Edu d.o.o treba da podeli lične podatke klijenata s trećim zemljama (van EU), proverićemo da li će ti podaci biti podeljeni u skladu sa svim zakonima i proverićemo nivo zaštite podeljenih podataka.

Ukoliko se tokom pristupa onlajn stranicama i proizvodima Integral Edu d.o.o povežete na Facebook, Google+, YouTube, Twitter i dr., Integral Edu d.o.o nije odgovoran za zaštitu podataka nakon što budu prihvaćeni uslovi i odredbe tih stranica. U tim slučajevima, potrebno je upoznati se s opštim uslovima i odredbama tih stranica.

 

5. Prava korisnika

U skladu sa Pravilima zaštite ličnih podataka, prava korisnika su sledeća:

 • Pravo da se povuče saglasnost – u slučaju da je korisnik dao dopuštenje za obradu njegovih podataka, to dopuštenje može povući u bilo kojem trenutku;
 • Pravo da pristupi ličnim podacima koje je obradio Integral Edu d.o.o
 • Pravo da ispravi ili dopuni netačne ili nepotpune lične podatke;
 • Pravo da izbriše (pravo da bude zaboravljen) svoje lične podatke koji su obrađeni na nezakonit način (isteklo vreme čuvanja, povučena saglasnost, izvršenje usluge za koji su podaci prvobitno skupljeni itd.);
 • Pravo na ograničenje obrade – u slučaju sudskog postupka između korisnika i Integral Edu d.o.o zadržava se pravo obrade podataka do završetka spora;
 • Pravo na prenos podataka – ukoliko su podaci skupljeni putem dobrovoljnog davanja podataka ili putem ugovora te ukoliko je obrada podataka bila napravljena automatizovanim putem, korisnik ima pravo da dobije svoje lične podatke koje je dobrovoljno dao na obradu u strukturiranom, uobičajenom formatu, koji se može otvoriti na većini računara, te ima pravo da te podatke prenese drugoj kompaniji bez zadržavanja od strane kompanije kojoj su prvo bili dati. Tokom tog prenosa, korisnik ima pravo na to da se prenos izvrši direktno s jedne kompanije na drugu ukoliko je to tehnički izvodljivo.
 • Pravo na prigovor – u svakom trenutku korisnik ima pravo na prigovor obrade podataka zbog bilo kojeg razloga koji se tiče njega lično u bilo kojem trenutku obrade podataka, a pod uslovom da ne postoje zakonske prepreke za obradu koje imaju prednost u odnosu na interese, prava i slobode korisnika ili sudskog procesa;
 • Pravo korisnika da ne bude podlegnut potpuno automatizovanom rešenju koje uključuje profilisanje koje uzrokuje pravne posledice ili značajno utiče na korisnika;
 • Pravo da podnese žalbu Agenciji za zaštitu ličnih podataka u slučaju da su njegova prava povređena, kao i pravo da tuži Integral Edu d.o.o državnim sudskim telima.

Za korisnika koji izrazi želju za tim, Integral Edu d.o.o može da osigura formulare kako bi korisnik ostvario svako od gorenavedenih prava; međutim, isto tako, korisnik može da podnese pisani zahtev u slobodnom obliku.

Zahtevi, kao i sva pitanja trebalo bi da budu poslati na adrese navedene u tački 8. ovih Pravila. Integral Edu d.o.o ima pravo da odbije ispunjavanje određenih zahteva o zaštiti ličnih podataka ukoliko postoji pravna osnova da se to učini.

 

6. Sigurnost ličnih podataka korisnika

Integral Edu d.o.o koristi razne mere (od tehničkih, mehaničkih i organizacionih) kako bi se osigurala poverljivost zaštite podataka korisnika.

Svi zaposleni u Integral Edu d.o.o dužni su da štite poverljivost ličnih podataka korisnika i da ih štite u skladu s važećim tehničkim, mehaničkim i organizacionim merama.

Za slučajeve u kojima Integral Edu d.o.o deli podatke korisnika s trećim stranama, Integral Edu d.o.o osigurao je da se podaci koriste u skladu s važećim propisima i da je treća strana osigurala mehanizme za dovoljan nivo zaštite podataka u skladu s dogovorenim standardima.

Nakon isteka zakonskog roka za čuvanje podataka, lični podaci korisnika se brišu (uništavaju).

 

7. Ažuriranje Pravila za zaštitu ličnih podataka pri Integral Edu d.o.o

Kako se očekuju zakonske promene koje se odnose na zaštitu ličnih podataka, Integral Edu d.o.o  povremeno će ažurirati i potom ponovo objavljivati svoje propise o zaštiti ličnih podataka.

 

8. Kontakti 

Za pitanja koja se tiču ovih Pravila o zaštiti ličnih podataka, molimo kontaktirajteIntegral Edu d.o.o.
Službenik za zaštitu ličnih podataka
Nikola Traživuk
privacy@integraledu.rs
+381 600622892"

 

Rezervišite savetovanje

Korak 1 od 3

PRETPLATITE SE NA NOVOSTI I TRENUTNE PONUDE

Primajte ažurirane informacije od Integrala

Molimo odaberite za koje programe želite da primate novosti i ponude

Molimo vas pokušajte ponovno. Greška pri učitavanju inofrmacija.